วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550

Falcon: The Magenta

12 มีนาคม 2550


>>นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ครั้งที่ 15 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Falcon: The Magenta [ฟอลคอน เดอะ มาเจนตา]
ระหว่างวันพุธที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 10.00-22.00น.
ณ.Central World ชั้น1 บริเวณ Forum Zone

>>ที่มาของโครงการ
นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นนิทรรศการแสดงผลงานสำเร็จของนักศึกษา ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ในวิชาโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายสำหรับการ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยจัดแสดงขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการแสดงผลงาน ออกแบบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนถึงทักษะทางด้านการออกแบบ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความสามารถ ประสิทธิภาพ ในการประกอบ วิชาชีพนักออกแบบหลังจากสำเร็จการศึกษาออกไป อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดัน และส่งเสริมผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ในรูปแบบต่างๆ ออกไปสู่สาธารณชน

>>แนวความคิด
Falcon: The Magenta

--+Exhibition logo

หากพูดถึงนักล่าแห่งเวหา ทุกๆคนคงจะพอเดาได้ไม่ยากว่า คือ เหยี่ยว นก ที่เป็นผู้ล่ามาทุกยุคทุกสมัย เป็นนกที่ยืนอยู่บนสุดของสายใยห่วงโซ่อาหารเสมอ นั่นเป็นเพราะว่าเหยี่ยวมีความแข็งแกร่ง มีสายตาอันเฉียบแหลม มีความว่องไว คล่องตัว คุณสมบัติดังกล่าวของเหยี่ยวดูจะเป็นตัวแทนของพวกเราเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ได้อย่างดี เพราะความเป็นนักออกแบบ ต้องอาศัยปฏิภาณไหวพริบ มีสายตาที่ เฉียบแหลม ความปราดเปรียวว่องไว ที่จะหมุนไปกับโลกของเราได้อย่างทันท่วงที

เหยี่ยวมีวิวัฒนาการยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายที่เหมาะแก่การล่าฉันใด พวกเราก็ต้องผ่านการฝึกฝนให้ชำนาญการในการทำงานมามากฉันนั้น เพื่อที่ จะมาถึงวันนี้ วันที่เหยี่ยวสีชมพูอีกรุ่นอย่างพวกเรา จะต้องโผบินร่อนจากรัง ออกไปสู่โลกกว้าง ไปเป็นนักล่าทางการออกแบบ หลังจากที่ได้สั่งสมประสบการณ์ ที่ถูกบ่มเพาะมาตลอด 4 ปีเต็ม ทำให้พวกเรามีมุมมองของโลกทางการออกแบบ กว้างราวกับมุมมองแบบ Bird Eyes View ที่พร้อมจะจู่โจมงานที่เปรียบเสมือน เหยื่อตรงหน้าอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

Falcon Magenta เหยี่ยวสีชมพูรุ่นใหม่ ขอใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็นการเปิดตัว ให้เห็นมุมมองและความสามารถทางการออกแบบ และขอขอบคุณสำหรับ การเข้ามาเป็นส่วนร่วมที่สำคัญและเป็นแรงสนับสนุนที่จะทำให้เหยี่ยวสีชมพู ทุกคนกางปีกบินร่อนไปได้อย่างสง่างาม

>>มีโครงการออกแบบทั้งสิ้น 59 ผลงาน จาก 59 นักออกแบบ
แบ่งออกแป็นผลงาน 8 ประเภท ดังนี้
1.Advertising-การออกแบบรณรงค์โฆษณา-Advertising
-การออกแบบรณรงค์โฆษณา(3)+นายพลพงษ์ ศงสนันทน์, น.ส.ชุติมา แสงผึ้ง, นายธนากร จิรวงศ์นิรันดร

2.Corporate Identity-การออกแบบวางแผนภาพลักษณ์องค์กร
-Corporate Identity-การออกแบบวางแผนภาพลักษณ์องค์กร(9)+นายนพดล ไตรธรรม, น.ส.พิมพ์เดือน วัชราพฤกษ์, นายคณาวุฒิ จิรกิตตยากร, นายวรพงศ์ พูลมี, นายเสนีย์ กุฏโง้ง, น.ส.สุพิสา วัฒนะศันสนีย์, นายสุรพงษ์ แสงสว่าง, นายจิรายุทธ ธรรมเวช, นายฤทธิพล หิรัญยพิสุทธิกุล
-Graphic & Packaging Design-การออกแบบเลขนศิลป์และบรรจุภัณฑ์(2)+นายกมลธรรม เรืองวุฒิสกุลชัย, น.ส.ศนิ วงศ์ไพรินทร์

3.Film-ภาพยนตร์
-Short Film-ภาพยนตร์สั้น(4)+น.ส.ศุภรากรณ์ เจริญสุข, น.ส.ทวิติยา วัชรเทวินทร์, นายพลกฤษณ์ ศิลป์ชัย, นายอุกฤษฎ์ การสมวรรณ์
-Documentary-ภาพยนตร์สารคดี(1)+นายจิรพัฒน์ สวยสม

4.Illustration-การออกแบบภาพประกอบ
-Illustration Design-การออกแบบภาพประกอบ(4)+นายปรัชญา เทียมผาสุข, นายกวิน วิริยะรังสฤษฎ์, นายธนิตพงษ์ สมบัติกิจตระกูล, น.ส.ณิชารีย์ สิงห์ตระหง่าน

5.Multimedia-การออกแบบสื่อผสม
-Animation-การออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหว(4)+นายจิตติพงศ์ ศิริสายัณห์, นายก้องกิจ เตชาพลาเลิศ, นายธวัธชัย ชุนหชัย, นายชีวิน จูสนิท
-Motion Graphic-การออกแบบเลขนศิลป์เคลื่อนไหว(7)+นายปริญญา พิเชษฐศิริพร, นายสักดุษิต ชัชวงษ์, นายวรวัฒน์ ลิ้มสุมาลี, นายศักดิ์สิทธิ์ เห็นถูก, นายธีรภัทร์ จิเมฆ, นายราชเดช ชัยนาม, น.ส.กานต์ วนาดรวรวิศาล
-Music Video-การออกแบบภาพยนตร์ประกอบเพลง(2)+น.ส.ศิริขวัญ พระวิสัตย์, นายเลิศสิน ศิริพูล
-Website Design-การออกแบบระบบค้นหาข้อมูลเว็บไซต์(1)+น.ส.ธนานุช เปลี่ยนชุ่ม

6.Editorial & Publication-การออกแบบเลขนศิลป์เชิงเรียบเรียงเนื้อหา และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
-Book Design-การออกแบบหนังสือ(15)+น.ส.ณัฐิกา เลิศวิมลนันท์, นายชนันท์ ลีลภัสธนพงษ์, นายพิชิต หทัยพันธลักษณ์, นายวสวัตติ์ เดชาภิรมย์, น.ส.สุพิชา เล้าจินตนาศรี, น.ส.อรุโนทัย มะสะกุล, น.ส.อิษฎา จิรโสตติกุล, นายภัทรภณ มีสมบัติ, น.ส.ชลธร โพธ์ทอง, น.ส.ศุภาสินี สิงคาลวานิช, น.ส.พรระวี โพธิ์เวชกุล, นายณัฐพัชร ขีดขั้น, นายเกรียงศักดิ์ เดชแก้ว, นายสมิทธ์ เอื้อมโนวิไล, น.ส.ศิริพร สวัสรังศรี
-Information Design-การออกแบบเลขนศิลป์เชิงข้อมูล(1)+นายศราวุธ คูศรีสุวรรณ
-Magazine Design-การออกแบบนิตยสาร(1)+น.ส.เปรมกมล สันติวัฒนา
-Publication Design-การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์(1)+นายทองทศ ฐิตะโลหิต

7.Photography-การถ่ายภาพ
-Photography-การถ่ายภาพ(2)+นายสุทธิเกียรติ ศรีธีระโรจน์, นายวิษณุ บูรณะนัติ

8.Typography-การออกแบบเลขนศิลป์เชิงตัวอักษร
-Type Design-การออกแบบตัวอักษร(2)+นายธนโชติ ทรัพย์เรืองนาม, น.ส.พรรษา ธัญญพันธุ์​

>>ประมวลภาพนิทรรศการ
-วันเปิดงาน

-อาจารย์ครวจผลงาน

-ผลงานบางส่วนของนักศึกษา

-ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ